Vedtægter

Vedtægter for Egedal Basket Klub.


1. Navn og hjemsted


 • 1.1. Klubbens navn er Egedal Basket Klub (EBK)

 • 1.2. Klubbens hjemsted er Ølstykke.

 • 1.3. Klubben er stiftet 10.5.2000


2. Formål


 • 2.1. Klubbens formål er, at give interesserede mulighed for at dygtiggøre sig i Basketball og at agitere for udbredelsen for denne idræt.


3. Organisatoriske tilhørsforhold


 • 3.1. Klubben er medlem af Egedals Idrætsunion, KBBF, DBBF og FAG (DGI) og er undergivet deres love og bestemmelser.


4. Optagelse af medlemmer


 • 4.1. Klubben kan optage alle.

 • 4.2. Klubben kan optage såvel aktive som støttemedlemmer.

 • 4.3. Ikke spillende trænere optages som støttemedlemmer.

 • 4.4. Udmeldelse: Skriftlig henvendelse til klubbens kasserer.


5. Kontingent


 • 5.1. For medlemskab i klubben betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales halvårligt forud. Ved for sen betaling, kan der blive tillagt et af bestyrelsen fastlagt rykkergebyr.


6. Forpligtelser


 • 6.1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love, samt de reglementer og bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at indføre.

 • 6.2. Utilbørlig omgang med de af klubben benyttede faciliteter eller dennes effekter, kan medføre erstatningskrav overfor de implicerede medlemmer.


7. Eksklusion


 • 7.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Kontingent refunderes ikke ved eksklusion.


8. Generalforsamlingen


 • 8.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 • 8.2. Adgang til generalforsamlingen har kun klubbens medlemmer, samt deres forældre, og de af bestyrelsen indbudte gæster.

 • 8.3. Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års februar eller marts måned, med følgende dagsorden :

 • 8.3.1. Valg af dirigent.
 • 8.3.2. Valg af referent.
 • 8.3.3. Formandens årsberetning.
 • 8.3.4. Godkendelse af revideret regnskab, samt budget for det kommende år.
 • 8.3.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer gældende for en 2-årig periode: På lige årstal– min. 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På ulige årstal – min. 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen 1 delegeret, som sammen med formanden deltager i Egedals Idrætsunions repræsentantskabsmøde
 • 8.3.6. Årligt valg af revisor.
 • 8.3.7. Indkomne forslag.
 • 8.3.8. Nedsættelse af evt. udvalg.
 • 8.3.9. Evt.


 • 8.4. Indkaldelse til generalforsamling sker enten ved opslag på klubbens hjemmeside, via mail, gennem klubbens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.
 • 8.5. Valgbare til bestyrelsen er klubbens medlemmer eller deres forældre. Hvert medlem kan kun repræsenteres af en person i bestyrelsen.

 • 8.6. Hvis en ikke tilstedeværende person foreslås til en tillidspost, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende.

 • 8.7. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres ved en forælder. Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end en stemme. Dog kan et medlem højst have 2 stemmer (egen stemme og èn fuldmagt). Et medlem har kun stemmeret såfremt der er indbetalt kontingent for den igangværende sæson.

 • 8.8. Såvel aktive som støttemedlemmer har taleret, stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 • 8.9. Simpelt flertal er afgørende ved afstemninger.

 • 8.10. Lovændringer kræver en ekstraordinær generalforsamling.

 • 8.11. Afstemningen skal ske skriftligt, når bare én af de stemmeberettigede ønsker det.

 • 8.12. Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved en ny afstemning mellem de personer der fik flest, og lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.


9. Ekstraordinære generalforsamlinger


 • 9.1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden.

 • 9.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begærings- fremkomst. Indkaldelsen, sker efter samme regler som en ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.


10. Bestyrelsen


 • 10.1. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv, dog senest på først komne bestyrelsesmøde.

 • 10.2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlemmer. Desuden er der to suppleanter.

 • 10.3. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

 • 10.4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, eller såfremt blot et af bestyrelsens medlemmer anmoder om det.

 • 10.5. Bestyrelsen fastsætter satser for rejsegodtgørelser.

 • 10.6. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i en periode, er bestyrelsen selvkonstituerende indtil næste generalforsamling. I tilfælde af formandens frafald, træder næstformand i et og alt i dennes sted.

 • 10.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.

 • 10.8. Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • 10.9. Bestyrelsen skal skrive referat efter alle møder.

 • 10.10. Den samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunen. Formanden kan dog – når denne finder, at situationen kræver det – handle alene, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.


11. Udvalg


 • 11.1. Ved nedsættelse af udvalg vælges en “formand”, der direkte er ansvarligt overfor bestyrelsen.


12. Tegningsret


 • 12.1 Egedals Basket klub tegnes af formanden eller kasseren.

 • 12.2 Ved optagelse af lån og pantsætning tegnes Egadels Basket Klub af hele bestyrelsen.

 • 12.3 Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.


13. Regnskab


 • 13.1. Regnskabet kører fra 1.januar til 31. december.

 • 13.2. Regnskabet skal føres efter god regnskabsmæssig skik. Kasserer må ikke ligge inde med mere end kr. 3.000 i kontant beholdning – øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter.

 • 13.3. Regnskabet revideres af den valgte revisor før den ordinære generalforsamling.

 • 13.4. Revisoren har til enhver tid ret til, at kontrollere regnskabsføringen.

 • 13.5. Klubbens formue består af de aktiver der er opført i regnskabet, og er opført på inventarlisten.

 • 13.6. Klubbens evt. overskud kan ikke tilfalde enkeltpersoner (jf. 13.2)

 • 13.7. Der skal føres medlemskartotek, og medlemsfortegnelse afleveres til bestyrelsen til brug ved ansøgninger fra kommunen etc.

 • 13.8 Den samlede bestyrelse har givet prokura til formand og kasserer så de hver alene kan disponere via check, netbank og kontante hævninger vedrørende foreningens drift.
 • 13.9 Intet medlem hæfter for foreningens gæld. Foreningen hæfter for gæld alene med sin formue.


14. Opløsning


 • 14.1. Såfremt klubben ønskes opløst, kan dette ske ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede i klubben skal være repræsenteret. Til opløsning af klubben kræves 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke er mødt til den første ekstraordinære generalforsamling, kan der indkaldes til en ny med 14 dages varsel og denne ekstraordinære generalforsamling er derefter beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 • 14.2. Såfremt klubben opløses, for ikke umiddelbart efter at blive gendannet i en ny klub i lokal området, skal alle aktiver i klubben deponeres i anerkendt pengeinstitut i op til 5 år, til eventuel frigivelse for nydannelse af en klub i samme idrætsgren. Efter 5 års forløb Frigives midlerne til velgørende formål – det pålægger den ekstraordinære generalforsamling hvorpå opløsning besluttes at fastlægge hvilket velgørende formål midlerne skal anvendes til. Nærværende vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling d.4. april 2016 med fremlæggelse på og endelig godkendelse af ekstraordinær generalforsamling d. 14. april 2016.